Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja zwierzyny

W lutym 2016 roku na terenie VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów, czyli również nadleśnictwach Antonin i Syców, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Objęto nią gatunki zwierzyny płowej, dziki oraz zwierzynę drobną. Akcja ta jest kontynuacją ogólnopolskiej inwentaryzacji odbywającej się w zeszłym roku na terenie wszystkich LKP Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ta służy ocenie liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Jej wyniki będą pomocne przy opracowywaniu Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. Pędzenia mają charakter "cichych pędzeń" - w żaden sposób nie zagrażają zwierzynie oraz nie wprowadzają istotnego zakłócenia w stan populacji (zwierzęta mogą powrócić do swoich ostoi po zakończeniu pędzenia). Tegoroczne wyniki potwierdziły, że stany zwierzyny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Najwięcej naliczono przedstawicieli gatunku Capreolus capreolus, czyli po prostu sarny. Zgodnie z założeniem tej metody liczenie objęło 10% powierzchni leśnej nadleśnictw. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument opisujący stan aktualny populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz stan docelowy. Opracowywany przez dyrektora regionalnej dyrekcjii Lasów Państwowych w uzgodnieniu z zarządem okregowym PZŁ oraz marszałkiem województwa na okres dziesięcioletni. Dla naszego rejonu hodowlanego nowy plan będzie obowiązywał od 2017 roku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Jubileusz Lasów Rychtalskich

W lipcu bieżącego roku minęło 20 lat od momentu powołania leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Rychtalskie", który obejmuje swoim zasięgiem dwa nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach (UP w Poznaniu)

15 września br. odbyło się spotkanie członków Rady Naukowo-Społecznej, przedstawicieli nadleśnictw Antonin i Syców oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice z samorządowcami w pięknym Dworze Myśliwskim i jednocześnie placówce naukowo-dydaktycznej w Ustroniu k. Wieruszowa.

Gospodarzem konferencji był Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, podczas której zaprezentowano obecnym trzy referaty dotyczące lkp "Lasy Rychtalskie": "Gospodarka leśna i ochrona przyrody" (prelegent Józef Szymański - nadleśniczy Nadleśnictwa Syców), "Edukacja i promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej" (Adam Całka - nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin) oraz "Badania naukowe, nowe technologie i szkolenia" (Iwo Gałecki - dyrektor LZD Siemianice).


Wystąpienie Józefa Szymańskiego - nadleśniczego Nadleśnictwa Syców

Moderatorem spotkania był Henryk Piskonowicz - zastępca dyrektora RDLP w Poznaniu, który na wstępie wyłonił z mroków historii kulisy powołania i pierwsze lata funkcjonowania "Lasów Rychtalskich", a także zapoczątkował dyskusję kreśląc w kilku słowach podsumowanie 20-lecia istnienia Jubilata. W tej części głos zabrało kilka osób, w tym prof. Antoni Miler (przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej), Iwo Gałecki, Sławomir Kapica (burmistrz Miasta i Gminy Syców), Czesław Balcerzak (wójt Gminy Rychtal).


Wystąpienie Adama Całki - nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin

Efektem przedstawionych referatów oraz panelu dyskusyjnego było ukazanie dotychczasowych osiągnięć "Lasów Rychtalskich", a także zaproponowanie przyszłych zamierzeń, które powinny być realizowane najlepiej wspólnie przez wszystkie jednostki wchodzące w skład leśnego kompleksu promocyjnego. Dobrym przykładem takiego działania było wydanie w roku jubileuszowym po wielu latach nowego folderu o rychtalskich lasach, a także pierwszej mapy tego obszaru.


Wystąpienie Iwo Gałeckiego - dyrektora LZD Siemianice

Galeria - http://lkplasyrychtalskie.poznan.lasy.gov.pl/galeria1