Wydawca treści Wydawca treści

Opis kompleksu

Leśny Kompleks Promocyjny ─ co to takiego?

Od zawsze w dziejach człowieka las był źródłem różnych produktów, z których najważniejszym pozostaje drewno. Współcześnie coraz powszechniejszym staje się zrozumienie ogólnoprzyrodniczej i społecznej roli lasów , co wiąże się z koniecznością ochrony tych wartości.

Lasy Państwowe pragnąc możliwie w jak najlepszy udostępnić las społeczeństwu i pokazać elementy proekologicznej gospodarki leśnej w 1995 roku powołały 7 pierwszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych, a w kolejnych latach następne, tworząc w ten sposób 19 obszarów o szczególnych celach. Leśne Kompleksy Promocyjne to jednostki funkcjonalne LP obejmujące swoim zasięgiem możliwie zwarte kompleksy leśne, powoływana w celu:

- prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy leśnej,

- trwałego zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych,

- integrowania celów gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody, - promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej,

- prowadzenia prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego, - prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa i szkoleń leśników.

Leśne Kompleksy Promocyjne promują lasy i pozwalają społeczeństwu na kontakt z żywą przyrodą bez większych ograniczeń wstępu i poruszania się po lesie oraz dają możliwość zaznajomienia się z zasadami prowadzenia zrównoważonej i ekologicznej gospodarki leśnej. W tym celu administracja Leśnych Kompleksów Promocyjnych współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i stowarzyszeniami ekologicznymi.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie został utworzony 1 lipca 1996 r. Jego obszar o powierzchni 47.643 ha, jest usytuowany w południowej części Wielkopolski i rozciąga się pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim, Kluczborkiem, Oleśnicą i Wieruszowem. Jest to teren równinny, z wyjątkiem obszaru Wzgórz Ostrzeszowskich. W okolicy Parzynowa znajduje się najwyższe wzniesienie Wielkopolski- Kobyla Góra (284 m n.p.m.). Teren Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie leży w dorzeczu Baryczy, Odry, Widawy i Prosny. Duży wpływ na gospodarkę wodną omawianego obszaru wywierają kompleksy stawów rybnych, zakładanych na obszarach mokradeł i rozlewisk. Wyraźnie zaczyna się tu proces obniżania poziomu wód gruntowych. Typy siedliskowe lasu na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie są zróżnicowane. Na terenie Nadleśnictwa Antonin przeważają bory i bory mieszane (z dużym udziałem siedlisk wilgotnych). Na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego najwięcej jest siedlisk lasów mieszanych. Natomiast w Nadleśnictwie Syców dominują lasy mieszane z borami mieszanymi. Gatunki drzew charakterystyczne dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie to: sosna, dąb, grab, jesion, olsza czarna, brzoza brodawkowata i omszona, lipa drobnolistna, a także modrzew, jawor, świerk, jodła i buk. Szczególną uwagę wśród fauny Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie należy zwrócić na kozioroga dębosza, orła bielika, derkacza, bociana czarnego, kanię czarną i rudą oraz zimorodka. Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie z powodzeniem prowadzi szeroko pojętą edukację leśną społeczeństwa. Na terenie Nadleśnictwa Antonin zajęcia odbywają się w leśnych izbach edukacyjnych oraz na ścieżce przyrodniczo- dydaktycznej w rezerwacie „ Wydymacz".

Nazwę swą LKP „Lasy Rychtalskie" zawdzięcza znanej i cenionej grupie populacji sosny pospolitej występującej na terenie obrębu gospodarczego Rychtal w Nadleśnictwie Syców. Tego typu populacje gatunków o swoistych cechach dzięki przystosowaniu się do specyficznych warunków siedliskowych nazywają się ekotypem.

Na terenie LKP Lasy Rychtalskie znajduje się 6 rezerwatów leśnych i 1 rezerwat archeologiczny. Blisko 150 drzew uznano za pomniki przyrody, w tym 63 dęby szypułkowe. Dalszych kilkadziesiąt zasługuje na objęcie tą formą ochrony. Utworzony w 1996 r. i obejmujący część lasów Nadleśnictwa Antonin Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy" chroni drzewostany świerkowe, jodłowe i bukowe, rosnące na granicy swoich naturalnych zasięgów występowania. Ponadto na terenie części nadleśnictw Syców i Antonin utworzono w 1995 r. obszar chronionego krajobrazu "Wzgórz Ostrzeszowskich i Doliny Odolanowskiej", a w 1996 r. "Doliny rzeki Prosny" w LZD Siemianice. Z roślin chronionych rosnących na terenie LKP należy wymienić długosza królewskiego, rosiczkę i widłaki występujące w Nadleśnictwie Antonin oraz wawrzynka wilcze łyko w Nadleśnictwie Syców. Do interesujących gatunków ptaków chronionych należą orlik krzykliwy, bocian czarny, myszołów oraz występujący przelotnie żuraw.

Godnymi obejrzenia są także następujące obiekty przyrodnicze:

- znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Syców Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka,

- Arboretum Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice w Laskach,

- zabytkowy zespół parkowo-pałacowy w Siemianicach,

- zabytkowy park krajobrazowy w stylu angielskim w Sycowie, - rezerwat „Wydymacz" oraz pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie,

- kościół "Na Pólku" w Bralinie z 1711 r. - zabytek klasy europejskiej,

- Grębanin - zabytkowy kościół drewniany z 1615 r oraz dwór neoklasycystyczny z II połowy XIX w,

- Moja Wola - pałac myśliwski wybudowany w latach 1820-1825,

- Mroczeń - eklektyczny pałac rodziny Wężyków z 1850 r.,

- Słupia - piętrowy dwór neoklasycystyczny z 1880 r. Obecnie siedziba Zespołu Szkół Rolniczych,

Ponadto w wielu miejscowościach można zobaczyć zabytkowe drewniane kościółki, m. in. w Dziesławkach, Nowej Wsi, Parzynowie, Szczodrowie, Świętym Marku .

Sosna rychtalska

"Sosna rychtalska" już w 1938 r. była poddana badaniom proweniencyjnym (badania nad pochodzeniem) przez Międzynarodową Unię Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). Uzyskane wyniki potwierdzają szczególną wartość tego ekotypu sosny zwyczajnej. Dlatego w Nadleśnictwie Syców, w części nazwanej obrębem Rychtal utworzono specjalny mateczny mikroregion nasienny. Ekotyp wykazuje się dużą plastycznością oraz wytrzymałością na obciążenia statyczno – dynamiczne. Na wyłączonym terenie nie prowadzi się pozyskania drewna, a jedynie zbiera nasiona. Drzewa najwyższej jakości, o znanym pochodzeniu, zdrowe, gonne uznane są za doborowe - mateczne i zarejestrowane w specjalnym wykazie sporządzonym przez naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Na terenie obrębu Rychtal, jako drzewa mateczne wyznaczono 64 drzewa sosny zwyczajnej, 4 sosny czarnej oraz 1 modrzewia europejskiego. Rosną tam także drzewostany nasienne dębowe, jodłowe i bukowe.

Leśne Kompleksy Promocyjne w Polsce:

Bory Lubuskie - 32 135 ha,

Bory Tucholskie - 84 140 ha,

Lasy Beskidu Sądeckiego - 19 650 ha,

Lasy Beskidu Śląskiego - 39 883 ha,

Lasy Birczańskie - 29 578 ha,

Lasy Gostynińsko-Włocławskie - 53 093 ha,

Lasy Janowskie - 31 620 ha,

Lasy Mazurskie 118 216 ha,

Lasy Oliwsko-Darżlubskie - 40 907 ha,

Puszcza Białowieska - 52 637 ha,

Lasy Rychtalskie - 47 992 ha,

Lasy Spalsko-Rogowskie - 34 950 ha,

Lasy Warcińsko-Polanowskie - 37 335 ha,

Lasy Warszawskie - 48 572 ha,

Puszcza Kozienicka - 30 435 ha,

Puszcza Notecka - 137 273 ha,

Puszcze Szczecińskie - 61 070 ha,

Puszcza Świętokrzyska - 76 885 ha,

Sudety Zachodnie - 22 866

Łącznie 19 LKP = 999 237 ha

Dla każdego Leśnego Kompleksu Promocyjnego opracowano specjalne zasady hodowlane i ochronne oraz powołano radę społeczno-naukową, która jest organem doradczym i opiniotwórczym dla gospodarujących tam leśników.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Z Drewna. Festiwal Doświadczeń

Używamy je od tysięcy lat. Kształtowało rozwój naszej cywilizacji.

Używamy je od tysięcy lat. Kształtowało rozwój naszej cywilizacji. Jest niezbędne w wielu dziedzinach naszego życia. W budownictwie, transporcie, do wytwarzania przedmiotów użytku codziennego, a przede wszystkim jako źródło energii.

Drewno - obecnie ma około 30 tysięcy zastosowań. Skąd się bierze i komu jest potrzebne? Dlaczego nazywamy je surowcem doskonałym, odnawialnym i ekologicznym? Jaki wpływ ma na nasze zdrowie?

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie" zapraszają na wydarzenie pn. „Z drewna. Festiwal doświadczeń".

W programie m.in:
• historia snycerstwa, wystawy i warsztaty rękodzielników, rzeźbienie w drewnie;
• drugie życie drzewa, od szałasu do szachulca – warsztaty dawnego budowania drewnianych domów, pod opieką animatorów;
• zasiądź za sterami „leśnych monster trucków", czyli pokazy maszyn wielooperacyjnych, pozyskujących drewno;
• wystawy i pokazy producentów mebli, parkietów, tartaków;
• polecą wióry - kącik dla prawdziwego mężczyzny z nauką rąbania i przygotowania drewna opałowego;
• drewno jest wspaniałe, czyli fizyka i chemia na wesoło. Warsztaty dla najmłodszych, odkrywające niezwykłe właściwości drewna;
• odpukać w niemalowane drewno - warsztaty plastyczne, rysowania na drewnie;
• papier to też drewno! Czerpanie papieru z miłą niespodzianką;
• drewno w kulturze słowiańskiej: dłubanka – wspólne dłubanie tradycyjnych łodzi jednopiennych;
• historia wikliniarstwa, warsztaty wyplatania z pracami dla wszystkich uczestników;
• magiczne drewno - leśne eksperymenty pod okiem naukowców;
• wyhoduj własne drewno, czyli poradnik ogrodnika, rozmnażanie roślin in vitro, pokaz szczepów, konkursy z sadzonkami;
• drewno prawdę Tobie powie, konkurs oceniania wieku drzew;
• samodzielne budowanie budek lęgowych i karmników;
• ponadto finał konkursów plastycznych i cospleyowych dla szkół: oraz drewno na sportowo;
• biegi w drewniakach;
• drewniany quest z biegiem na orientację.

Na wspólne odkrywanie tajemnic drewna zapraszamy do Parku Miejskiego w Sycowie, 4 czerwca 2017 roku.
Czekamy na Was od 14.00 do 20.00.


O projekcie
„Z drewna. Festiwal doświadczeń" to projekt edukacyjny, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na jedyny odnawialny surowiec na naszej Planecie, bez którego nie byłby możliwy rozwój ludzkiej cywilizacji. Poprzez różne formy aktywnej dydaktyki, polegającej na warsztatach, doświadczeniach naukowych oraz pokazach, prezentujących najrozmaitsze zastosowania drewna Festiwal oddziałuje na wszystkie zmysły odbiorcy. Dzięki niemu ma on szansę własnoręcznie przekonać się o właściwościach fizyko-chemicznych drewna, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez naukowców, rękodzielników i edukatorów leśnych.
To również okazja do zdobycia praktycznej wiedzy z wykorzystania tego surowca w naszym codziennym życiu oraz spojrzenia globalnie na jego znaczenie w kontekście zmian klimatycznych i ludzkiego zdrowia.


Festiwal ma wciągnąć odbiorcę w fascynujący i tajemniczy świat drewna, ukazać jego różnorodność, funkcje gospodarcze, społeczne ale i ekologiczne. Ma wzbudzić zdziwienie, zaciekawić, bawić ale i inspirować do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Zwłaszcza w rozumieniu trwałości i zachowania zasobów leśnych w Polsce i na świecie.

Drewniane domy, meble, które nas otaczają czy papier, drewno jest obecne w każdym momencie i miejscu naszego życia. Zaspokojenie wciąż wzrastającego zapotrzebowania na ten surowiec i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, największą w Unii Europejskiej organizację zarządzającą lasami publicznymi.

Tematyka Festiwalu podkreśla znaczenie Polski, jako jednego z największych producentów certyfikowanego drewna na świecie, pozyskiwanego zgodne ze standardami ekologicznej gospodarki, chroniącymi zasoby przyrodnicze. Służy promocji surowca, które stanowi o potędze polskiego przemysłu meblarskiego, a które jest jednocześnie trendy dla ludzi chcących żyć w zgodzie z naturą. Informuje o pracy leśników, dzięki którym lasy zachowują naturalne funkcje, dostarczając człowiekowi potrzebnych produktów gospodarki drewnem. Gdyż tylko poprzez racjonalne użytkowanie lasu możliwe jest zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń, z całym bogactwem drewna i wartości przyrodniczych.